Islam

Islam är den religion som företräder höjdpunkten av
religiös evolution.

Islam

Islam, ett namn givet av Allah till denna religionen (Quran 5:4), är ett arabiskt ord som betyder lydnad och fred. ISLAM härleds från den arabiska roten ”SALEMA”: fred, renhet, underkastelse och lydnad. Så med `Islam` menas vägen av de som är lydiga mot Allah och som etablerar fred med Honom och Hans varelser. Dess anhängare kallas muslimer.

Islam är ingen ny religion. Det är, i sina grunddrag, detsamma budskapet och vägledning som Allah uppenbarade till alla profeter före Profeten Muhammad frid vare med honom.

Vem är en muslim?

Att vara muslim innebär att man tror på följande sex trosartiklar:

- Gud är sann.
- Guds änglar är sanna.
- Guds alla profeter är sanna.
- Guds alla uppenbarade skrifter är sanna.
- Domedagen kommer att äga rum.
- Det goda och det onda är

Islams fem grundpelare

Den islamska läran har fem grundpelare. Det är viktigt för varje muslim att följa dem helhjärtat.

1. Att bekänna i själ och hjärta att ingen annan än Gud är värd tillbedjan. Och att Profet
    Muhammad (saw) är Guds sändebud (Kalima Tayebah).
2. Att förrätta bönen (Saláh).
3. Att fasta (Saum).
4. Att betala den årliga sociala avgiften (Zakat).
5. Att vallfärda till Mecka (Hadj).