Mohammad (saw)

Mohammad (saw)

Profeten föddes för cirka 1400 år sedan, den 24 april år 570 i staden Mecka i nuvarande Saudiarabien. Han tillhörde en ärofull familj. Hans far hette Abdullah och hans mor Amina. Hans far gick bort innan han föddes och när han bara var några år gammal dog även hans mor. Han uppfostrades först av sin farfar Abdul-Mut-Talib tills denne gick bort och därefter av sin farbror Abu Talib. Redan som barn brukade Profeten Muhammad (saw) göra goda gärningar och han undvek alltid de onda gärningarna. Han ogillade avgudadyrkan. Han hjälpte de fattiga och talade alltid sanning. Gud valde Profeten Muhammad (saw) till sin budbärare för att vägleda världen. Profeten Muhammad (saw) var då fyrtio år gammal. Liksom alla andra profeter möttes han av starkt motstånd från sina medmänniskor. Han förklarade för människorna varför de skulle tillbe den Ende Guden, Allah, och inte avgudarna. Men folket i Mecka var avgudadyrkare och de blev också hans värsta fiender.

Profeten Muhammads (saw) anhängare, som kallades muslimer, plågades svårt på alla sätt under tretton år. Ändå fortsatte de att predika islams lära, dag och natt, utan att tröttna. Till sist, när grymheterna hade nått alla gränser, emigrerade Profet Muhammad (saw) och hans anhängare, med Guds tillåtelse, till staden Madina där de bosatte sig. Denna händelse kallas för Hidjrah. Profet Muhammad (saw) predikade flitigt under de tio år han bodde i Madina, samtidigt som han ofta fick försvara sitt folk i strider mot avgudadyrkarna. Varje strid blev framgångsrik för muslimerna och ett nederlag för fienden. Slutligen intogs Mecka av muslimerna. När Profet Muhammad (saw) trädde in i Mecka, trodde avgudadyrkarna att muslimerna skulle hämnas alla grymheter, men Profet Muhammad (saw) förlät alla. På så sätt bevisade Profeten Muhammad (saw) sin nåd både för sina vänner och fiender. Tack vare hans vänlighet och goda föredöme övergick folket i hela Arabien inom kort till den islamska läran. Profet Muhammad (saw) levde bara två år efter segern i Mecka. Han gick bort år 632, elva år efter Hidjrah händelsen. Hans
heliga grav finns i Madina.

[Rahe Imán]