Den heliga Koranen

Guds uppenbarade ord.

Den heliga Koranen

Den heliga Koranen är en sammanställning av de verbala uppenbarelserna som den Helige Profeten Muhammed saw mottog under en period av tjugo två år. Den heliga Koranen är för muslimerna den heliga boken eller skriften. Det fastställer för dem lagen och budorden, koder för deras sociala och moraliska beteende, och innehåller en omfattande religiös filosofi. Språket i Koranen är arabiska.

Förutom dess rätta namn "Koranen" är den också känd under följande namn:

al Kitab - boken
al Furqan - särskiljande/omdömesgill (mellan rätt och orätt)
al Dhikr - utställningen
al Bayan - förklaringen
al Burhan - argumentet
al Haqq - sanningen
al Tanzil - uppenbarelsen
al Hikmat - visdomen
al Huda - vägledningen
al Hukm - domen
al Mau'izah - förmaningen
al Rahmat - välsignelsen
al-Noor - ljuset
al-Rooh - anden

Surah och Verser

Den heliga Koranen är indelad i 114 Surah eller kapitel och varje kapitel består av enskilda Ayaat eller verser. Det finns totalt 6.348 verser i koranen. De olika Surah är av varierande längd, några bestående av ett fåtal rader medan andra består av många sidor. Sura al Baqarah (Kap. 2) är den längsta kapitel bestående av 287 verser medan Sura al Kauthar (Kap. 108) är den kortaste med bara fyra verser inklusive tasmia.

Texten i den Heliga Koranen har varit oförändrad under de senaste 1400 åren. De miljontals exemplar av Koranen som cirkulerar i världen idag är identiska ned till en enda bokstav. Och det är inte konstigt eftersom Gud säger i den heliga Koranen att Han Själv kommer att vakta den här boken:

”Det är i sanning Vi Som har sänt ned denna Förmaning, och Vi är helt förvisso dess Beskyddare.” (15:10)

Vad innehåller den heliga Koranen

För muslimerna är Koranen Guds ord och innehåller en fullständig vägledning för mänskligheten. Mycket av Koranen handlar om Gud, hans egenskaper och människans relation till Honom. Men den innehåller också direktiv för dess anhängare, historiskt redovisning om vissa profeter och folkets argument för att acceptera Mohammad som en sann profet och en god nyhet för de troende och varningar för de icke troende. I stort sett kan innehållet i den heliga Koranen delas in i fem huvudkategorier:

1. Karaktär i den andliga världen
2. Lagen och budorden
3. Historiska berättelser
4. Visdom
5. Profetiorna