Om Oss

 
Inledning
"Majlis Ansarullah Sverige" är en biorganisation tillhörande "Ahmadiyya Muslimska samfundet Sverige". Det senare nämnda är en gren av den världsomspännande Ahmadiyya-grenen av islam. Alla medlemmar inom Ahmadiyyat som fyllt fyrtio år eller är äldre blir automatiskt medlemmar i "Ansarullah" "Majlis Ansarullah," liksom huvuddelen av Ahmadiyya muslimska gemenskapen - som den är underordnad - är en icke-politisk, religiös och andlig organisation. Organisationen har ingen som helst koppling till politik av något slag.

Antalet ahmadier i Sverige växte successivt, främst som en följd av migration från olika länder som Pakistan, Sverige, Mellanösten och Afrika. "Majlis Ansarullah" startade sin verksamhet i Sverige s främst under 70 talet.

Syfte och mål
Syftet med organisationen är att utbilda medlemmarna i en moralisk och andlig lära, i att främja Guds kärlek, rättfärdighet, uppmana dem att fullfölja sina skyldigheter gentemot Gud och sina medmänniskor. Att främja och sprida religiös kunskap, tjäna mänskligheten, bidra till religiös utbildning och utbildning av barn. Speciell fokus ligger på att lära dem Namaz och Koranen, ingjuta lydnad till Hazrat Khalifatul Massih och Jamaats administrativa setup på alla nivåer.

Syfte och mål för organisationen återspeglas i åtagande, som varje medlem har att göra och upprepas i varje formellt möte.

Författning
"Ansarullah" som funktion är enligt sin konstitution, som godkänts av Hazrat Khalifatul Masih, den högste ledaren för det globala Ahmadiyya muslimska samfundet. Författningen innehåller bestämmelser för utnämnelser av olika ansvarsområden. Strukturen i organisationen, med olika ansvarstagare ansvarar för olika nivåer på uppdragen och dess ansvar, befogenheter och skyldigheter dvs "Majlis Shura" (ett nationellt rådgivande organ, där man rekommenderar ändringar i konstitutionen och program för en viss verksamhet för nästa år), och allmänna råd. Alla val och förslag antas av Shura för att gå vidare med status rekommendationer till Hazrat Khalifatul Masih, vars beslut i varje ärende är slutgiltigt.

Struktur
"Ansars" delas in i två mindre grupper/(Saffs).

"Saff-e-Awal" består av medlemmar i åldern över 55 år medan resterande tillhör "Saff-e-doam.

Sadr och Naib Sadr (Saff-e-) doam väljs för en period som löper över två år, medan alla andra uppdragstagare utses efter ett enhälligt godkännande av Hazrat Khalifatul Masih på årsbasis, efter rekommendation av Sadr-e - Majlis.